اختصاص بخشی از بوستان شهدا به باغ پرندگان

اختصاص بخشی از بوستان شهدا به باغ پرندگان


اختصاص بخشی از بوستان شهدا به باغ پرندگان

همزمان با آغاز بازپیرایی بوستان شهدا در میدان امام رضا (ع) مقرر گردید تا در طرح جدید، بخشی از بوستان با مشارکت بخش خصوصی به باغ پرندگان اختصاص یابد.

در بازدید حمید رضا رحیم دل سرپرست معاونت خدمات شهری و محمد حسن منصوری زاده سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری و در معیت محسن ابوترابی، مجید تجملیان، محمد باقر پارساییان، فاطمه زارع بیدکی و فخرالسادات خامسی اعضای کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر یزد از بوستان شهدا، طرح بازیینی این بوستان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر اینکه بوستان شهدا با ۲۵ هکتار مساحت در میدان امام رضا (ع) و ابتدای بلوار صابر یزدی قرار دارد که عملیات بازپیرایی آن آغاز شده است.