آغاز عملیات هرس زمستانه درختان سطح شهر یزد

آغاز عملیات هرس زمستانه درختان سطح شهر یزد


آغاز عملیات هرس زمستانه درختان سطح شهر یزد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: در راستای کنترل و هدایت مسیر رشد درختان، حذف شاخه های آسیب دیده و آفت زده و نیز جوان سازی درختان، عملیات هرس درختان سطح شهر انجام می شود.

محمد حسن منصوری زاده با بیان اینکه هرس درختان به فضای سبز شهری فرم داده تا شکل مناسبی پیدا کنند، گفت: عملیات هرس به عنوان یکی از مهم ترین عملیات به زراعی فصل زمستان می باشد و هرس به موقع درختان از مهم ترین اقداماتی است که به منظور افزایش کیفیت فضای سبز انجام می شود و در همین راستا با توجه به گزارش مسئولین فضای سبز مناطق و طی جلسات متعدد، پس از شناسایی مسیرهایی که نیاز به هرس دارند، برنامه ریزی جهت اقدام لازم صورت می گیرد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به ضرورت هرس درختان در فصل زمستان، افزود: عملیات هرس با هدف حذف شاخه های آفت زده و بیمار، رفع خطر شاخه های خطر آفرین درگیر با شبکه برق، رفع دید المان های ترافیکی، پیرایش و آراستگی درختان، افزایش مقاومت گیاهان در برابر فشارهای بیرونی مانند طوفان های موسمی انجام می شود.