بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از محله نعیم آباد و تعریض خیابان شهدا

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از محله نعیم آباد و تعریض خیابان شهدا.