بهبود عبور و مرور و ترافیک در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد

بهبود عبور و مرور و ترافیک در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد


بهبود عبور و مرور و ترافیک در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد

نشست بررسی طرح مطالعاتی بهبود عبور و مرور و ترافیک در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد با مشارکت شهرداری یزد و دانشگاه یزد با حضور مدیر حوزه ترافیک، کارشناسان حوزه ترافیک، کارشناسان حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و اعضای تیم مشاور برگزار گردید.

محمد مرزبان با بیان اینکه طرح مطالعاتی بهبود عبور و مرور و ترافیک در بافت تاریخی بر اساس سه محور اصلی صورت گرفته است، اظهار داشت: این طرح در جهت «ترویج سامانه های حمل و نقل انسان محور مانند دوچرخه و ... » ، «هوشمند سازی پارکینگ ها» و «کنترل ورودی های بافت تاریخی» انجام شده است.

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد افزود: این طرح در حال بررسی نهایی می باشد و طی جلسه ای در پایان این هفته با حضور اعضا، روند رسیدگی به این طرح ادامه می یابد و نهایتاً پس از تایید و تصویب مراجع زیربط به مرحله اجرا خواهد رسید.