توسعه ارتباطی با هدف پویایی مدیریت شهری

توسعه ارتباطی با هدف پویایی مدیریت شهری


در دنیای امروز و در تمامی نظام‌های اجتماعی و مدیریتی، روابط عمومی به عنوان عنصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه‌ها و پیشبرد اهداف محسوب می‌شود و نقش ویژه و مهمی در جهت ایجاد ارتباط و تعاملات فکری و اطلاعاتی ایفاء می‌کنند..
 
بر این اساس هر نهاد و سازمان بر اساس وظایف و مأموریت های خود، از طریق روابط عمومی ارتباطی مؤثر و هدفمندی را با مخاطبان و گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند برقرار می‌کند. این وظیفه مهم در حوزه همه موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌شود که به منافع مخاطبان آنان مربوط است. 
با توجه به آنچه مطرح شد و  اهمیت آگاهی و دانایی در شرایط حاضر و اهمیت اطلاعات به روز و نو در جامعه در مسیر اطلاع رسانی با رویکرد آگاهی بخشی قدم بر می داریم و برنامه‌های مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد با محور قرار دادن مخاطبان داخلی و خارجی بر مبنای رویدادهای پیش رو در مسیر اجرا قرار می گیرد.
در عصر ارتباطات و فناوری دیگر زمان محدود کردن فعالیت روابط عمومی در قالب وظایف اداری به پایان رسیده است و باید فراتر از چارت و  ساختار سازمانی با شیوه‌های نوین و مبتنی بر نیاز جامعه فعالیت کرد. بر این مبنا فرآیند اطلاع رسانی و دیگر برنامه های مورد نظر با تکیه بر نوآوری های نیروی انسانی و بهره گیری از نرم افزارهای روز ارتباطی به مرحله اجرا رسیده است و رسانه های جمعی ستون اصلی این جریان برای ارائه تصویر مناسب از فعالیت ها و اقدامات مدیریت شهری در یزد، شهر میراث جهانی هستند.
همکاری و تعامل با رسانه‌ها بر اساس اعتماد متقابل از نکات مهم دیگر در این عرصه محسوب می‌شود؛ زیرا روابط عمومی به ویژه در کالبد مدیریت شهری نقش‌های گوناگونی را درجایگاه‌های متفاوت وشرایط متمایز از یکدیگر ایفا می‎کند که رسانه ها با ابزار و قابلیت های مختلف قادر به انعکاس مناسب و سریع آن می باشند.
بر این اساس معتقدیم باید امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص داده و آنان را با امکانات درونی شهرداری یزد پیوند دهیم وتا بتوانیم اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نموده و در نهایت ارتباط بهتری را با بیرون ازآن برقرار نمائیم که گام های موثری در این زمینه برداشته شده است و توسعه ارتباطاتی از این جنس برای آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.