تولید بیش از ۴۲ هزار گلدان انواع گل فصلی در گلخانه شهرداری

تولید بیش از ۴۲ هزار گلدان انواع گل فصلی در گلخانه شهرداری


تولید بیش از ۴۲ هزار گلدان انواع گل فصلی در گلخانه شهرداری

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد اظهار کرد: در راستای خودکفایی سازمان، با آماده سازی زیرساخت های لازم در واحد گلخانه سازمان بیش از ۴۲ هزار گلدان انواع گل فصلی شب بو، مغربی و همیشه بهار تولید و آماده کاشت در سطح شهر شد.

سید علیرضا رسولی گفت: با توجه به اهمیت زیباسازی شهر و نیز نقش فضای سبز گلکاری شده در ایجاد روحیه نشاط و شادابی به شهروندان، واحد گلخانه سازمان تا کنون انواع گل های فصلی مورد نیاز سازمان در فصول مختلف را تولید نموده که نشان از توانایی بالای این واحد در تامین گل و گیاه مورد نظر سازمان دارد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: درحال حاضر بیش از ۳۰ هزار گلدان گل شب بو، پنج هزار گلدان گل همیشه بهار هفت هزار گلدان گل مغربی توسط واحد گلخانه سازمان تولید و آماده کاشت در فضای سبز شهر در روزهای آتی می باشد.