زاکانی رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد

زاکانی رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد


زاکانی رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد

در یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که عصر روز دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور شهردار یزد و شهرداران کلانشهرها و میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، شهردار تهران با اکثریت آرا به عنوان رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

در یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که عصر روز دوشنبه ۲۹ آذرماه با حضور ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد و شهرداران کلانشهرها و میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، علیرضا زاکانی شهردار تهران با اکثریت آرا به عنوان رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

در این جلسه انتخاب رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در دستور کار شهرداران کلانشهرهای کشور قرار گرفت و اعضای مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران علیرضا زاکانی شهردار تهران را به اتفاق اراء به مدت ۴ سال به عنوان رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب کردند.