ضرورت توجه به تقویت بنیان خانواده در برنامه های فرهنگی

ضرورت توجه به تقویت بنیان خانواده در برنامه های فرهنگی


عضو شورای اسلامی شهر میراث جهانی یزد بر ضرورت توجه به تقویت بنیان خانواده در برنامه های فرهنگی تاکید کرد.
 
 
فاطمه زارع عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: مهمترین موضوعی که در این بوستان به آن پرداخته می شود مسئله ارج نهادن به نهاد خانواده به عنوان اولین و موثرترین نهاد اجتماعی و نیز توجه به کودکان به عنوان سرمایه های انسانی شهر است.
 
او گفت: همچنین آشنا سازی خانواده ها با نیازهای فرهنگی - اجتماعی از یک سو و آشنا سازی کودکان با اصول شهروندی و توجه به ترتیب دینی و آموزش مذهبی کودکان از دیگر اهداف احداث این نهاد است.