ضرورت هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ کارگروه توسعه مدیریت شهرداری با کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها

ضرورت هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ کارگروه توسعه مدیریت شهرداری با کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها


رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌های شورای اسلامی شهر یزد، گفت: کارگروه توسعه مدیریت و کمیته های زیرمجموعه آن در صورتی که درست به وظایف خود عمل کنند به بهبود و پیشروی عملیات اجرایی در دستگاه های مربوطه کمک خواهند کرد.
تجملیان گفت: کارگروه توسعه مدیریت یکی از کارگروه هایی است که مصوب هیئت وزیران است و تمامی دستگاه های اجرایی موظف به تشکیل این کارگروه هستند.
 
او گفت: این کارگروه شامل کمیته های مختلفی در ذیل خود است و ظاهراً شهرداری یزد تا دو سال پیش این کارگروه را به طور جدی تشکیل نداده بود.
 
به گفته نماینده شورای اسلامی شهر یزد در کميته اصلاح و بهبود روش های مالی شهرداری یزد با توجه به اینکه کمیته های این کارگروه پیگیری امور اجرایی را بر عهده دارند، طی جلساتی مقرر شد که برنامه چهارساله کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها بر اساس تفکیک موضوعی به کمیته های مختلف کارگروه توسعه مدیریت شهرداری واگذار و هر کمیته متولی اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع خود و گزارش آن به کمیسیون شورا باشد.
 
تجملیان گفت: در حال حاضر برخی کارگروه های دیگر نیز در مجموعه شهرداری فعالیت دارند که موضوع و فعالیت آنها قابل ادغام در کارگروه توسعه مدیریت است. لذا با هدف نظم بخشی بیشتر به امور و جلوگیری از موازی کاری در مجموعه شهرداری، ادغام تدریجی آنها در دستور کار قرار دارد.