فیلم - ازسازی آسفالت و اصلاح سنگ جدول خیابان های شهید پارسائیان و ذوالفقار

فیلم - ازسازی آسفالت و اصلاح سنگ جدول خیابان های شهید پارسائیان و ذوالفقار بازسازی آسفالت و اصلاح سنگ جدول فرسوده خیابان های شهید پارسائیان و ذوالفقار در منطقه چهار، با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال در حال انجام است.
این پروژه به طول 1500 متر و در سه فاز در یک دوره زمانی یک ماهه به انجام می رسد.
فاز اول آن حد فاصل اداره راه و ترابری تا کوچه شهید محمد جواد پارسائیان به طول 300 متر، فاز دوم از کوچه شهید محمد جواد پارسائیان تا میدان سادات به طول 900 متر و فاز سوم، خیابان ذوالفقار به طول 300 را شامل می شود.    
تعویض سنگ جدول، جمع آوری آسفالت فرسوده، اصلاح شیب، زیرسازی مجدد و اجرای آسفالت ازجمله اقدامات شهرداری در این پروژه خواهد بود.