فیلم ــ بازدید شهردار یزد از روند آماده سازی خط 300 تنی پردازش پسماند خانگی کارخانه کمپوست شهرداری

فیلم ــ بازدید شهردار یزد از روند آماده سازی خط 300 تنی پردازش پسماند خانگی کارخانه کمپوست شهرداریابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد به همراه حمیدرضا رحیمدل معاون خدمات شهری و محمدرضا برزگر سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری از روند آماده سازی خط 300 تنی پردازش پسماند خانگی کارخانه کمپوست شهرداری بازدید کرد.

این خط با پیشرفت 97 درصدی در پایان سال 1400 با شروع تست گرم به بهره برداری خواهد رسید.