مدیر منطقه دو شهرداری یزد جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری را منوط به تعامل دستگاه های اجرایی و تسریع در اجرای احکام صادره دانست

مدیر منطقه دو شهرداری یزد جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری را منوط به تعامل دستگاه های اجرایی و تسریع در اجرای احکام صادره دانست


مدیر منطقه دو شهرداری یزد جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری را منوط به تعامل دستگاه های اجرایی و تسریع در اجرای احکام صادره دانست

مدیر منطقه دو شهرداری یزد با بیان اینکه سال‌هاست با وجود برخوردهای قانونی به پدیده زمین خواری در شهرهای بزرگ، فرصت مقابله با آن وجود نداشته است و هنوز این معضل اجتماعی به صورت کامل رفع نگردیده است، جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری را منوط به تعامل دستگاه های اجرایی و تسریع در اجرای احکام صادره دانست.

سید ابوالفضل کشفی ضمن قدردانی از دستگاه های قضایی، جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری را منوط به تعامل دستگاه های اجرایی و تسریع در اجرای احکام صادره دانست و اظهار داشت: اگر مردم اعتماد پیدا کنند که از طریق دولت به آنان زمین واگذار می‌شود و صاحب ملک می‌شوند، ملک‌های بدون سند را خریداری نمی‌کنند تا شرایط برای زمین‌خواران فراهم شود.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد با تصریح اینکه باید با شناسایی، برخورد لازم با زمین خواران صورت گیرد، گفت: با توجه به افزایش بی رویه قیمت زمین، پدیده زمین خواری از طریق تغییرکاربری غیر قانونی و تصرف غیر مجاز اراضی در چندین سال اخیر در حریم به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است که اگر قاطعانه توسط دستگاه قضائی برخورد نگردد سیما و منظر شهری و اجرای طرح های مصوب برابر طرح تفصیلی دچار مخاطره می گردد.

کشفی افزود: سودجویی زمین خواران و سوء استفاده آنان از ناآگاهی شهروندان را در رشد پدیده زمین خواری در این منطقه مؤثر دانست و افزود: برخی از سودجویان اکنون با صدور اسناد غیر قانونی و قولنامه های محلی به فروش زمین های حاشیه شهر به متقاضیان اقدام می کنند که تبعات و مشکلات عدیده اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که می بایست فوراً با تعامل دستگاه های اجرایی و قضایی به این مسأله خاتمه داد.