نام تصویب شده تقاطع بلوار های دانشجو و آتش نشان " زکریای رازی" است

نام تصویب شده تقاطع بلوار های دانشجو و آتش نشان " زکریای رازی" است


نام تصویب شده تقاطع بلوار های دانشجو و آتش نشان " زکریای رازی" است

با اجرای پروژه غیرهمسطح در تقاطع بلوارهای دانشجو و آتش نشان، برخی اوقات نام آتش نشان برای این تقاطع استفاده می شد که با استناد به مصوبه صورتجلسه شماره 165 مورخ 19/12/1393 شورای اسلامی شهر یزد،  نام اصلی این تقاطع "زکریای رازی"  عنوان شده  و بر استفاده از آن نیز تأکید گردیده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد بر اساس صورتجلسه مورخ 06/11/1393 کمیته نامگذاری معابر و همچنین مصوبه صورتجلسه شماره 165 مورخ 19/12/1393 شورای اسلامی شهر یزد، تقاطع بلوارهای دانشجو و آتش نشان به نام "سه راه زکریای رازی" نامگذاری شده است.

شایان ذکر اینکه با توجه به روند احداث تقاطع غیر همسطح در تقاطع بلوار های دانشجو و آتش نشان، برخی اوقات از نام آتش نشان برای آن استفاده می شد که در بند 2 صورتجلسه شماره 280 مورخ 22/09/1399 شورای اسلامی شهر یزد تأکید شده است، نام این تقاطع زکریای رازی بوده و حتی در مکاتبات اداری نیز با همین نام مورد استفاده قرار گیرد.