نگاه ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری به درختان ارزشمند کوچه باغ های قدیمی شهر یزد

نگاه ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری به درختان ارزشمند کوچه باغ های قدیمی شهر یزد


نگاه ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری به درختان ارزشمند کوچه باغ های قدیمی شهر یزد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد خبر داد: در راستای ضرورت حفظ و نگهداری درختان سطح شهر، هرس درختان کوچه باغ های قدیمی شهر آغاز و در اولین قدم، هرس درختان کوچه باغ محله آبشاهی انجام شد.

 محمد حسن منصوری زاده با اشاره به ارزشمند بودن کوچه باغ های قدیمی شهر یزد، گفت: حفظ و صیانت از کوچه باغ های قدیمی و درختان آن از موارد مهمی می باشد که توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر دنبال می شود و در اولین قدم، نسبت به هرس فرم درختان کوچه باغ محله آبشاهی اقدام گردید که طی این عملیات، شاخه های خشک و آفت زده حذف و هرس فرماسیون درختان مذکور انجام شد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان اینکه در انجام عملیات هرس به نوع گیاه، سن، موقعیت، سلامت، فرم اولیه و شدت میزان هرس توجه می شود، افزود: حذف شاخه های خشک ،آفت زده و بیمار و ایجاد شرایط مناسب برای تهویه درخت از دیگر اهداف این عملیات است.

وی ادامه داد: بعد از هرس و به منظور محافظت از بافت درختان در برابر آفات و بیماری ها از چسب پیوند یا چسب هرس که از مواد طبیعی و ارگانیک تهیه شده، جهت پوشیدن محل هرس شده استفاده گردیده است.