پيام جمال‌الدين عزيزی شهردار شهر ميراث جهانی يزد، به مناسبت روز اصفهان

پيام جمال‌الدين عزيزی شهردار شهر ميراث جهانی يزد، به مناسبت روز اصفهان



.