پيام جمال‌الدين عزيزی شهردار شهر ميراث جهانی يزد، به مناسبت روز اصفهان


.