پیام تبریک شهردار شهر میراث جهانی یزد به مناسبت روز و هفته شیراز

پیام تبریک شهردار شهر میراث جهانی یزد به مناسبت روز و هفته شیراز


پیام تبریک شهردار شهر میراث جهانی یزد به مناسبت روز و هفته شیراز