پیام جمال الدین عزیزی شهردار یزد به شهرداران دنیا در خصوص تحریم ها و بحران کرونا


.