گزارش تصویری از آثار تاریخی میبد (نارین قلعه، دروازه راسته بازار و کاروانسرای شاه عباسی)

گزارش تصویری از آثار تاریخی میبد (نارین قلعه، دروازه راسته بازار و کاروانسرای شاه عباسی)


گزارش تصویری از آثار تاریخی میبد (نارین قلعه، دروازه راسته بازار و کاروانسرای شاه عباسی)

.