گزارش تصویری آغاز عملیات بهسازی سرپناه های پایانه اتوبوسرانی میدان جانباز (اطلسی)

گزارش تصویری آغاز عملیات بهسازی سرپناه های پایانه اتوبوسرانی میدان جانباز (اطلسی)