گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از روند ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی یزد

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از روند ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی یزد