گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از پروژه بازارچه صنایع دستی (برج و باروی قدیم یزد)

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از پروژه بازارچه صنایع دستی (برج و باروی قدیم یزد)