گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از عملیات اجرایی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی جنوب شرق کشور در مجاور میدان امام حسین (ع)

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از عملیات اجرایی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی جنوب شرق کشور در مجاور میدان امام حسین (ع)