گزارش تصویری بازدید شهردار شهر میراث جهانی و اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر از محل فرهنگسرای بهمن

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر میراث جهانی و اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر از محل فرهنگسرای بهمن