گزارش تصویری تکریم روز معمار با حضور شهردار یزد در معاونت شهرسازی و معماری

گزارش تصویری تکریم روز معمار با حضور شهردار یزد در معاونت شهرسازی و معماری