گزارش تصویری غبار فراموشی بر عمارت تاریخی نواب در یزد - این عمارت مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است

گزارش تصویری غبار فراموشی بر عمارت تاریخی نواب در یزد - این عمارت مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است