گزارش تصویری قدردانی نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی از پرسنل ایستگاه آتش نشانی بافت تاریخی

گزارش تصویری قدردانی نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی از پرسنل ایستگاه آتش نشانی بافت تاریخی