گزارش تصویری مراسم کاشت 1650 اصله نهال در محدوده سه هکتاری در محل بلوار دفاع مقدس

گزارش تصویری مراسم کاشت 1650 اصله نهال در محدوده سه هکتاری در محل بلوار دفاع مقدس


گزارش تصویری مراسم کاشت 1650 اصله نهال در محدوده سه هکتاری در محل بلوار دفاع مقدس

.