گزارش تصویری ملاقات چهره به چهره جمال الدین عزیزی شهردار شهر جهانی یزد با شهروندان در راستای نهضت پاسخگوئی در روز یکشنبه پنجم مرداد

گزارش تصویری ملاقات چهره به چهره جمال الدین عزیزی شهردار شهر جهانی یزد با شهروندان در راستای نهضت پاسخگوئی در روز یکشنبه پنجم مرداد