گزارش تصویری گالری شهری با موضوع مفاخر استان در پارک غدیر

گزارش تصویری گالری شهری با موضوع مفاخر استان در پارک غدیر