یزد و سرمایه‌های ناشناخته شهری

یزد و سرمایه‌های ناشناخته شهری


مدیریت شهری به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اثرگذار بر جریان شهر باید علاوه بر انجام امور جاری و اجرای برنامه‌های از پیش تعیین شده که نیازهای اولیه اداره شهر را در خود جای می‌دهد به بخشی از ارزش‌ها و سرمایه‌های شهر که ممکن است به طور طبیعی همه آن را نشاسند، توجه ویژه ای داشته باشد و در راستای شکوفایی این جریان گام بردارد.
 
بخشی از این ارزش‌ها کسانی هستند که به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی  شهر دارای جایگاه ویژه در کار و یا سبک فکری و اثرگذاری اجتماعی بوده و بر این مبنا ایفای نقش می کنند و دستاوردی ماندگار برای یک شهر و مردم آن در کالبد اجتماعی به همراه دارند.
در واقع سرمایه اجتماعی را میتوان در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی بخشی از ثروت اثرگذار یک شهر به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سایر سرمایه‌ها و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود.
بدون سرمایه اجتماعی هیچ مجموعه و شهری به هیچ سرمایه ای نمی رسد به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه ای بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد.
سرمایه اجتماعی یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می بخشد . هر شبکه اجتماعی ، برای دستیابی به اهداف خود ، علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی ، به عواملی مانند : اعتماد ، تعهد و مسئولیت پذیری و ... هم نیاز دارد که این عوامل ، همان سرمایه های اجتماعی هستند  و یزد نیز از این قاعده جدا نمی‌باشد و هرچه سرمایه های اجتماعی و مردمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و شناسایی شوند توسعه و پیشرفت بهتری را برای شهر میراث جهانی شاهد خواهیم بود.